o33 2565 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม3 ครูพลอย.pdf
o33 2565 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม2 ครูพลอย.pdf
o33 2565 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม4 ครูพลอย.pdf
o33 2565 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1 ครูพลอย.pdf
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย2564.pdf
คำสั่งแต่งตั้งสภานักเรียน 2564.pdf
1.pdf
5.pdf
7.pdf
6.pdf
4.pdf
2.pdf
3.pdf

การประชุมกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน