โรงเรียนวัดเตย

139/1  หมู่ที่ 3  บ้านหัววน  ตำบลพระงาม 
อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16120

โทรศัพท์  082 -  3568195
E-mail  : 17010083@singprimary.go.th