นางดวงตา เสาวโรนุพันธุ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย

โทรศัพท์  :   082 -3568195

E-mail  :  duangta2510@gmail.com