กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ42.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

4.พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2553

3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 45.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545

5.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

6.พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546

7.พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2553

8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา47.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547

11.พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2553

10.พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2551

12.พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔).PDF

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13.พรบ.-สภาครู.pdf

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช 2546

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

14.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 254

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

15.พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

16.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8.PDF

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562