ปีงบประมาณ 2566 

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้ง

3.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.การประเมินผลการปฏิบัตืงานบุคคล

5.การให้คุณ  ให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหาร 027 ครูนุช.pdf
คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู 027 ครูนุช.pdf
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 027 ครูนุช.pdf
O27 2 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ.pdf
O27 4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
O27 5 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
O27 3 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป. (1).pdf
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลาก027.pdf